8 Tóng zhe tāmen yǒu Lìwèi rén Shìmǎyǎ , ní tàn yǎ , Xībādìyǎ , Yàsāhēi , shì mǐ là mò , Yuēnádān , yà duō ní yǎ , Duōbǐyǎ , tuó bā duō ní yǎ , yòu yǒu jìsī Yǐlìshā mǎ , Yuēlán tóng zhe tāmen .