18 Mǐ gāi yǎ shuō , nǐmen yào tīng Yēhéhuá de huà . wǒ kànjian Yēhéhuá zuò zaì bǎozuò shàng , tiān shàng de wàn jūn shì lì zaì tā zuǒyòu .