2 Guō le jǐ nián , tā xià dào sǎ Mǎlìyà qù jiàn yà hā . yà hā wèi tā hé gēn cóng tāde rén zǎi le xǔduō niú yáng , quàn tā yǔ zìjǐ tóng qù gōng qǔ Jīliè de là mò .