29 Yǐsèliè wáng duì Yuēshāfǎ shuō , wǒ yào gǎizhuāng shàng zhèn , nǐ kĕyǐ réng chuān wáng fù . yúshì Yǐsèliè wáng gǎizhuāng , tāmen jiù shàng zhèn qù le .