3 Yǐsèliè wáng yà hā wèn Yóudà wáng Yuēshāfǎ shuō , nǐ kĕn tóng wǒ qù gōng qǔ Jīliè de là mò ma . tā huídá shuō , nǐ wǒ bù fēn bǐcǐ , wǒde mín yǔ nǐde mín yíyàng , bì yǔ nǐ tóng qù zhēng zhàn .