34 Nà rì zhèn shì yuè zhàn yuè mĕng , Yǐsèliè wáng miǎnqiǎng zhàn zaì chē shàng dǐdǎng Yàlán rén , zhídào wǎnshang . yuē zaì rìluò de shíhou , wáng jiù sǐ le .