7 Yǐsèliè wáng duì Yuēshāfǎ shuō , hái yǒu yī gèrén , shì yīn là de érzi Mǐgāiyǎ . wǒmen kĕyǐ tuō tā qiú wèn Yēhéhuá , zhǐshì wǒ hèn tā . yīnwei tā zhǐ zhe wǒ suǒ shuō de yùyán , bù shuō jí yǔ , cháng shuō xiōng yán . Yuēshāfǎ shuō , wáng bù bì zhèyàng shuō .