11 Fán shǔ Yēhéhuá de shì , yǒu Dàjìsī Yàmǎlìyǎ guǎnlǐ nǐmen . fán shǔ wáng de shì , yǒu Yóudà zhīpaì de zúzhǎng Yǐshímǎlì de érzi Xībādìyǎ guǎnlǐ nǐmen . zaì nǐmen miànqián yǒu Lìwèi rén zuò guān zhǎng . nǐmen yīngdāng zhuàng dǎn bàn shì , yuàn Yēhéhuá yǔ shàn rén tóng zaì .