4 Yuēshāfǎ zhù zaì Yēlùsǎlĕng , yǐhòu yòu chū xún mínjiān , cóng Bièshìbā zhídào Yǐfǎlián shān dì , yǐndǎo mín guī xiàng Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén .