4 Wǒ yào wèi Yēhéhuá wǒ shén de míng jiànzào diàn yǔ , fēnbié wèi shèng xiàn gĕi tā , zaì tā miànqián fùnshāo mĕi xiāng , cháng bǎi chénshèbǐng , mĕi zǎo wǎn , ānxīrì , yuè shuò , bìng Yēhéhuá wǒmen shén suǒ déng de jiéqī xiàn Fánjì . zhè shì Yǐsèliè rén yǒngyuǎn de dénglì .