15 Tā shuō , Yóudà zhòngrén , Yēlùsǎlĕng de jūmín , hé Yuēshāfǎ wáng , nǐmen qǐng tīng . Yēhéhuá duì nǐmen rúcǐ shuō , búyào yīn zhè dà jūn kǒngjù jīng huáng . yīnwei shēng baì bú zaìhu nǐmen , nǎi zaìhu shén .