2 Yǒu rén lái bàogào Yuēshāfǎ shuō , cóng hǎi waì Yàlán ( yòu zuò Yǐdōng ) nàbiān yǒu dà jūn lái gōngjī nǐ , rújīn tāmen zaì Hāxǐxùntāmǎ , jiù shì yǐn jī dǐ .