21 Yuēshāfǎ jì yǔ mín shāngyì le , jiù shèlì gē chàng de rén , sòngzàn Yēhéhuá , shǐ tāmen chuān shàng shèngjié de lǐfú , zǒu zaì jūn qián zànmĕi Yēhéhuá shuō , dāng chēngxiè Yēhéhuá , yīn tāde cíaì yǒngyuǎn chángcún .