22 Zhòngrén fāng chàng gē zànmĕi de shíhou , Yēhéhuá jiù paì fú bīng jī shā nà lái gōngjī Yóudà rén de Yàmén rén , Móyē rén , hé Xīĕrshān rén , tāmen jiù beì dá baì le .