25 Yuēshāfǎ hé tāde bǎixìng jiù lái shōu qǔ dírén de cáiwù , zaì shī shǒu zhōng jiàn le xǔduō cáiwù , zhēn bǎo , tāmen bāo tuō xià lái de duō dé bùkĕ xié daì . yīnwei shén duō , zhí shōu qǔ le sān rì .