26 Dì sì rì zhòngrén jùjí zaì Bǐlā jiā gǔ ( jiù shì chēngsòng de yìsi ) , zaì nàli chēngsòng Yēhéhuá . yīncǐ nà dìfang míng jiào Bǐlā jiā gǔ , zhídào jīnrì .