12 Xiānzhī Yǐlìyà dá xìn yǔ Yuēlán shuō , Yēhéhuá nǐ zǔ Dàwèi de shén rúcǐ shuō , yīnwei nǐ bù xíng nǐ fù Yuēshāfǎ hé Yóudà wáng Yàsā de dào ,