19 Tā huàn cǐ bìng chán mián rì jiǔ , guō le èr nián , cháng zǐ zhuìluò xià lái , bìng zhòng ér sǐ . tāde mín méiyǒu wèi tā shāo shénme wùjiàn , xiàng cóng qián wèi tā lièzǔ suǒ shāo de yíyàng .