20 Yuēlán dēng jī de shíhou nián sān shí èr suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng bā nián . tā qùshì wú rén sāi mù , zhòngrén zàng tā zaì Dàwèi chéng , zhǐshì bú zaì liè wáng de fùnmù lǐ .