2 Yà hā xiè dēng jī de shíhou nián sì shí èr suì ( liè wáng xià bā zhāng èr shí liù jié zuò èr shí èr suì ) , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng yī nián . tā mǔqin míng jiào yà tā lì yē , shì àn lì de sūnnǚ .