7 Yà hā xiè qù jiàn Yuēlán jiù beì haì le , zhè shì chū hū shén . yīnwei tā dào le , jiù tóng Yuēlán chū qù gōngjī níng shì de sūnzi yé hù . zhè yé hù shì Yēhéhuá suǒ gāo , shǐ tā jiǎnchú yà hā jiā de .