8 Yé hù tǎo yà hā jiā zuì de shíhou , yùjiàn Yóudà de zhòng shǒulǐng hé yà hā xiè de zhòng zhí zǐ fúshì yà hā xiè , jiù bǎ tāmen dōu shā le .