1 Dì qī nián , Yéhéyédà fèn yǒng zì qiáng , jiāng bǎifūzhǎng Yéluóhǎn de érzi Yàsālìyǎ , Yuēhānán de érzi Yǐshímǎlì , Ébeìdé de érzi Yàsālìyǎ , Yàdàyǎ de érzi Mǎxīyǎ , Xìjīlì de érzi Yǐlìshā fǎ zhào lái , yǔ tāmen lì yuē .