11 Yúshì lǐng wáng zǐ chūlai , gĕi tā daì shàng guānmiǎn , jiāng lǜfǎ shū jiāo gĕi tā , lì tā zuò wáng . Yéhéyédà hé zhòng zǐ gāo tā , zhòngrén shuō , yuàn wáng wàn suì .