13 Kànjian wáng zhàn zaì diàn mén de zhù páng , bǎifūzhǎng hé chuīhào de rén shì lì zaì wáng zuǒyòu , guó mín dōu huānlè chuīhào , yòu yǒu gē chàng de , yòng gèyàng de lè qì lǐng rén gē chàng zànmĕi . Yàtālìyǎ jiù sī liè yīfu , hǎnjiào shuō , fǎn le . fǎn le .