20 Yòu shuaìlǐng bǎifūzhǎng hé guìzhòu , yǔ mínjiān de guān zhǎng , bìng guó zhōng de zhòng mín , qǐng wáng cóng Yēhéhuá diàn xià lái , yóu shàng mén jìnrù wánggōng , lì wáng zuò zaì guó wèi shàng .