3 Huì zhòng zaì shén diàn lǐ yǔ wáng lì yuē . Yéhéyédà duì tāmen shuō , kàn nǎ , wáng de érzi bì dāng zuò wáng , zhēng rú Yēhéhuá zhǐ zhe Dàwèi zǐsūn suǒ yīngxǔ de huà .