18 Tāmen lí qì Yēhéhuá tāmen lièzǔ shén de diàn , qù shìfèng yà shĕ là hé ǒuxiàng . yīn tāmen zhè zuì , jiù yǒu fèn nù líndào Yóudà hé Yēlùsǎlĕng .