20 Nàshí , shén de líng gǎndòng jìsī Yéhéyédà de érzi Sājiālìyà , tā jiù zhàn zaì shàngmian duì mín shuō , shén rúcǐ shuō , nǐmen wèihé gānfàn Yēhéhuá de jièmìng , yǐzhì bùdé hēng tōng ne . yīnwei nǐmen lí qì Yēhéhuá , suǒyǐ tā yĕ lí qì nǐmen .