15 Yīncǐ , Yēhéhuá de nùqì xiàng yà mǎ xiè fā zuò , jiù chāi yī gè xiānzhī qù jiàn tā , shuō , zhèxie shén bùnéng jiù tā de mín tuōlí nǐde shǒu , nǐ wèihé xúnqiú tā ne .