16 Xiānzhī yǔ wáng shuōhuà de shíhou , wáng duì tā shuō , shuí lì nǐ zuò wáng de móu shì ne . nǐ zhù kǒu ba . wèihé zhǎo dá ne . xiānzhī jiù zhǐ zhù le , yòu shuō , nǐ xíng zhè shì , bù tīng cóng wǒde quànjiè , wǒ zhīdào shén déng yì yào miè nǐ .