17 Yóudà wáng yà mǎ xiè yǔ qún chén shāngyì , jiù chāiqiǎn shǐzhĕ qù jiàn yé hù de sūnzi , yuē hā sī de érzi , Yǐsèliè wáng yuē a shī , shuō , nǐ lái , wǒmen èr rén xiāng jiàn yú zhàn cháng .