23 Yǐsèliè wáng yuē a shī zaì Bǎishìmaì qín zhù yuē hā sī ( jí yà hā xiè ) de sūnzi , yuē a shī de érzi , Yóudà wáng yà mǎ xiè , jiāng tā daì dào Yēlùsǎlĕng , yòu chāihuǐ Yēlùsǎlĕng de chéngqiáng , cóng Yǐfǎlián mén zhídào jiǎo mén , gōng sì bǎi zhǒu .