8 Nǐ ruò yídéng yào qù , jiù fèn yǒng zhēng zhàn ba . dàn shén bì shǐ nǐ baì zaì dírén miànqián . yīnwei shén néng zhù rén déshèng , yĕ néng shǐ rén qīng baì .