9 Yà mǎ xiè wèn shén rén shuō , wǒ gĕi le Yǐsèliè jūn de nà yī bǎi tā lián dé yínzi zĕnmeyàng ne . shén rén huídá shuō , Yēhéhuá néng bǎ gèng duō de cìgĕi nǐ .