13 Tāmen shǒu xià de jūn bīng gōng yǒu sān shí wàn qī qiā wǔ bǎi rén , dōu yǒu dà néng , shàn yú zhēng zhàn , bāngzhu wáng gōngjī chóudí .