20 Dàjìsī Yàsālìyǎ hé zhòng jìsī guānkàn , jiàn tā é shàng fāchū dàmáfēng , jiù cuī tā chū diàn . tā zìjǐ yĕ jísù chū qù , yīnwei Yēhéhuá jiàng zāi yǔ tā .