2 Yuētǎn xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì , xiàofǎ tā fù Wūxīyǎ yīqiè suǒ xíng de , zhǐshì bù rù Yēhéhuá de diàn . bǎixìng hái xíng xié pì de shì .