5 Yuētǎn yǔ Yàmén rén de wáng dǎzhàng shēng le tāmen , dāng nián tāmen jìn gòng yín yī bǎi tā lián dé , xiǎomaì yī wàn gē Ěr , dàmaì yī wàn gē Ěr . dì èr nián , dì sān nián yĕ shì zhèyàng .