1 Yàhāsī dēng jī de shíhou nián èr shí suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng shí liù nián . bù xiàng tā zǔ Dàwèi xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì ,