15 Yǐshàng tí míng de nàxiē rén jiù zhàn qǐ , shǐ beìlǔ de rén qián lái . qízhōng yǒu chì shēn de , jiù cóng suǒ lüè de cáiwù zhōng ná chū yīfu hé xié lái , gĕi tāmen chuān , yòu gĕi tāmen chī hē , yòng gāo mǒ tāmen . qízhōng yǒu ruǎnfuò de , jiù shǐ tāmen qí lü , sòng dào zōng shù chéng Yēlìgē tāmen dìxiōng nàli , suíhòu jiù huí sǎ Mǎlìyà qù le .