7 Yǒu yī gè Yǐfǎlián zhōng de yǒng shì , míng jiào Xìjīlì , shā le wáng de érzi Mǎxīyǎ hé guǎnlǐ wánggōng de yē sī lì gān , bìng zǎixiàng Yǐlìjiāná .