17 Cóng zhēngyuè chū yī rì jiéjìng qǐ , chū bā rì dào le Yēhéhuá de diàn láng , yòng bā rì de gōngfu jiéjìng Yēhéhuá de diàn , dào zhēngyuè shí liù rì cái jiéjìng wán le .