19 Bìngqiĕ Yàhāsī wáng zaì wèi fàn zuì de shíhou suǒ feìqì de qìmǐn , wǒmen yùbeì qí quán , qiĕ jiéjìng le , xiànjīn dōu zaì Yēhéhuá de tán qián .