22 Jiù zǎi le gōngniú , jìsī jiē xuè sǎ zaì tán shàng , zǎi le gōng yáng , bǎ xuè sǎ zaì tán shàng , yòu zǎi le yánggāo , yĕ bǎ xuè sǎ zaì tán shàng .