5 Duì tāmen shuō , Lìwèi rén nǎ , dāng tīng wǒ shuō , xiànzaì nǐmen yào jiéjìng zìjǐ , yòu jiéjìng Yēhéhuá nǐmen lièzǔ shén de diàn , cóng shèng suǒ zhōng chú qù wūhuì zhī wù .