8 Yīncǐ , Yēhéhuá de fèn nù líndào Yóudà hé Yēlùsǎlĕng , jiāng qízhōng de rén pāo lái pāo qù , líng rén jīnghaì , chīxiào , zhēng rú nǐmen qīnyǎn suǒ jiàn de .