1 Suǒluómén jiù zaì Yēlùsǎlĕng , Yēhéhuá xiàng tā fù Dàwèi xiǎnxiàn de Mólìya shān shang , jiù shì Yēbùsīrén a ĕrnán de hécháng shang , Dàwèi suǒ zhǐ déng de dìfang yùbeì hǎo le , kāi gōng jiànzào Yēhéhuá de diàn .