1 Xīxījiā chāiqiǎn rén qù jiàn Yǐsèliè hé Yóudà zhòngrén , yòu xiĕ xìn gĕi Yǐfǎlián hé Mǎnáxī rén , jiào tāmen dào Yēlùsǎlĕng Yēhéhuá de diàn , xiàng Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shǒu Yúyuèjié .