10 Yì zú jiù yóu zhè chéng paó dào nà chéng , chuán biàn le Yǐfǎlián , Mǎnáxī , zhídào Xībùlún . nàli de rén què xì xiào tāmen , jīqiào tāmen .